اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

دانستنی ها

این مطالب ادامه دارد …

تصویری از جهان در سال ۲۰۳۰

استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور

دکتر مجتبی لشکربلوکی

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

باهدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار

دکتر مجتبی لشکربلوکی

سرمایه گذاری موفق

درس های ۱۳۹۹ برای سرمایه گذاری موفق در ۱۴۰۰

مدیریت سرمایه دایموند