اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

استعدادیابی و جانشین پروری

دو مسیر شغلی اصلی:

استعداد یابی در مورد گروه دوم مورد اهمیت است.

پیتر دراکر:

سه نشانه دارا بودن استعداد

با عملکردها و رفتارهای غیر رضایت بخش چه باید کرد:

ابتدا باید به ریشه‌یابی عملکرد و رفتار پرداخت. بطور کلی هر رفتار یا عملکرد غیررضایت بخش ممکن است ۳ ریشه اصلی داشته باشد:

بدیهی است با توجه به ریشه اصلی مشکل باید یکی از سیاست های زیر را برای ارتقاء عملکرد و بهبود رفتار بکار گرفت:

خدمات مشاورای اختصاصی مدیران ارشد سازمانی
۹۲%
آموزش و پیاده سازی دوره های تخصصی
۸۴%
خدمات مشاور مالی و مالیاتی
۸۷%
برندینگ و طراحی برند بوک
۹۷%

فلسفه ارزیابی عملکرد تفاوت گذاری است.

توصیه های برای بهبود ارزیابی عملکرد:

کارهایی که پس از ارزیابی عملکرد باید انجام شود:

ریشه های عملکرد نامطلوب کارکنان

ریشه های عملکرد نامطلوب  کارکنان را میتوان شامل موارد زیر نیز دانست:

اقداماتی که بعد از ارزیابی عملکرد باید انجام شود

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1